Na křídlech baroka Rychnov nad Kněžnou

29.08.2023

NA KŘÍDLECH BAROKA

JAN BLAŽEJ SANTINI AICHEL (1677–1723) A RYCHNOVSKÉ

ZÁMECKÉ NÁVRŠÍ V PROMĚNÁCH STALETÍ

Odborná konference

12. – 13. září 2023

Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou

II. nádvoří – bývalá konírna

PROGRAM KONFERENCE

Úterý 12. 9. 2023

Hlavní moderátor konference – Ondřej Tikovský

10:00–10:15 ÚVODNÍ SLOVO

10:15–10:45 ÚVODNÍ PŘÍSPĚVEK

SYMBOLIKA HVĚZDY V DÍLE JANA BLAŽEJE SANTINI AICHELA

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

SEKCE I

RYCHNOVSKÉ NÁVRŠÍ V DOBÁCH PŘED SANTINIM

Moderátorka sekce – Klára Zářecká

11:00–11:30

HISTORIE A STAVEBNÍ ČINNOST RODU BETENGLŮ Z NAJENPERKA

NA RYCHNOVSKÉM PANSTVÍ

PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.

11:30–12:00

RYCHNOVSKÝ ZÁMECKÝ VRCH PŘED SANTINIM A BETENGLEM

Z POHLEDU ARCHEOLOGIE

NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI V SANTINIOVSKÉM AREÁLU

PhDr. Martina Beková

12:00–12:15 DISKUZE

12:15–13:00 PAUZA NA OBĚD

SEKCE II – JAN BLAŽEJ SANTINI AICHEL A JEHO ARCHITEKTONICKÁ TVORBA

(NEJEN) VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

Moderátor sekce – Ondřej Tikovský

13:00–13:30

JAN BLAŽEJ SANTINI AICHEL, ŽIVOT A DÍLO

doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

13:30–14:00

SOUBOR OBJEKTŮ PIARISTICKÉ KOLEJE (V KOMPLEXU RYCHNOVSKÉHO ZÁMKU)

Ing. Petr Macek, Ph.D.

14:00–14:30

OBNOVENÍ PIARISTICKÉ KOLEJE V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V LETECH 1797–1801

PhDr. Václav Bartůšek, Ph.D.

14:30–14:45 DISKUZE

14:45–15:15 PAUZA NA KÁVU

SEKCE III

JAN BLAŽEJ SANTINI AICHEL A JEHO ARCHITEKTONICKÁ TVORBA

(NEJEN) VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH II

Moderátor sekce – Jiří Balský

15:15–15:45

JAN BLAŽEJ SANTINI, SOCHAŘSTVÍ A ARCHITEKTONICKÉ CAPRICCIO

Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

15:45–16:15

VRCHOLNĚ BAROKNÍ PODOBA ZÁMKU LÁZNĚ BĚLOHRAD

Ing. Jiří Balský

16:15–16:45

NA CESTĚ Z PRAHY DO RYCHNOVA - KOSTEL SV. JANA KŘTITELE NA DOHALIČKÁCH

Ing. Jiří Slavík

16:45–17:00 DISKUZE

17:00–18:00 PAUZA NA OBČERSTVENÍ

VEČERNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM

18:00–18:45

VARHANNÍ KONCERT V ZÁMECKÉM KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE KOMENTOVANÁ

PROHLÍDKA ZÁMECKÉHO AREÁLU

19:00–20:00

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ARCHITEKTURY ZÁMECKÉHO AREÁLU

od 20:00

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ U SKLENKY VÍNA

Středa 13. 9. 2023

SEKCE IV

KOLOWRATÉ A JEJICH SBÍRKY

Moderátor sekce – Ondřej Tikovský

9:00–9:30

OSLAVA ZAKLADATELSKÉHO DÍLA ALBRECHTA Z KOLOWRAT A JEHO POTOMKŮ

V DĚJINÁCH AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA V DOLNÍM ROČOVĚ (O. LOUNY)

V PRACÍCH ŘÁDOVÉHO HISTORIKA VALENTINA WEIDNERA

PhDr. Karel Mareš

9:30–10:00

KOLOWRATSKÁ OBRAZÁRNA V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU

doc. PhDr. Josef Záruba – Pfeffermann, Ph.D.

10:00–10:30

KOLOWRATSKÁ OBRAZÁRNA V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU

A SPOLEČNOST VLASTENECKÝCH PŘÁTEL UMĚNÍ 1796–2023

PhDr. Olga Kotková, Ph.D.

10:30–10:45 DISKUZE

10:45–11:00 PAUZA NA KÁVU

SEKCE V

KOLOWRATÉ A JEJICH SBÍRKY II

Moderátor sekce – Jiří Slavík

11:00–11:30

KOLOWRATSKÁ SBÍRKA Z POHLEDU HISTORICKÉ MÓDY

Mgr. Veronika Pilná, Ph.D.

11:30–12:00

MINCE A MEDAILE JAKO REPREZENTATIVNÍ ARTEFAKTY ZÁMECKÝCH PÁNŮ

Z RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU

doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.

12:00–12:15 DISKUZE

12:15–13:00 PAUZA NA OBĚD

SEKCE VI

UMĚNÍ A UMĚLCI VE SLUŽBÁCH KOLOWRATŮ

13:00–13:30

ISAAK GODYN A JEHO LOVECKÁ ZÁTIŠÍ V KOLOWRATSKÉ SBÍRCE

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

13:30–14:00

KOLOWRATOVÉ, ČERNÍNOVÉ A ZNOVUOBJEVENÝ OBRAZ JOHANNA FRANZE BACKE-

RA Z PRAŽSKÉ BAROKNÍ SBÍRKY

Mgr. Petr Arijčuk

14:00–14:15

IGNÁC PREISSLER A KOLOWRATSKÉ SKLÁŘSTVÍ V ORLICKÝCH HORÁCH

(diskuzní příspěvek)

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

14:15–14:45

V RODNÉM KRAJI ZAPOMENUTÝ JAN JABLONSKÝ A JEHO POZDNÍ ZAKÁZKA

PRO KOLOWRATY

Mgr. Petr Arijčuk

14:45–15:00 DISKUZE

15:00 SLOVO ZÁVĚREM

15:30–17:30 PROHLÍDKA INTERIÉRŮ KOLOWRATSKÉHO ZÁMKU

DOPROVODNÝ PROGRAM KONFERENCE

Výstava

"GENIUS ČESKÉHO BAROKA JAN BLAŽEJ SANTINI AICHEL

A JEHO DÍLO VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH"

12.–13. 9. 2023

Kolowratský zámek, Národní památkový ústav, ÚOP v Josefově a Královéhradecký kraj

autor výstavy ing. Jiří Balský

Výstava dobových fotografií

"RYCHNOVSKÁ ARCHITEKTURA JAN BLAŽEJ SANTINI AICHELA V PROMĚNÁCH ČASU" 12.

9. – 29. 10. 2023

Kolowratský zámek, II. patro, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

autor výstavy Mgr. Vlastislav Tokoš

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Pardubické pracoviště NPÚ mající několikaleté zkušenosti s edukačními aktivitami pro žáky

základních a středních škol připravilo k odborné konferenci komentované prohlídky ve dvou trasách

a to zámeckými zahradami a bývalou užitkovou zahradou (dnešní veřejně přístupný anglický

zámecký park).

I. BAROKNÍ ZAHRADA

Pedagog a specialista na památky zahradního umění představí v 30-45-60 min (dle předchozí

domluvy) zahradní architekturu v zámeckém areálu v Rychnově nad Kněžnou. Průvodce žáky

seznámí s osovou symetrií barokních zahrad (monumentální osa procházející zámeckým areálem)

a venkovními prostory určenými pro hosty rezidence významného českého rodu. Žákům bude

představena (dle dohody s vlastníkem) soukromá zahrada na severní terase, tzn. giardino segreto,

ukončené nedávno obnovenou salou terrenou i jednotlivá nádvoří zámku. Žáci se seznámí s životem

šlechty (zejména trávení volného času v období baroka) a propojí tak dosavadní znalosti získané

ve školním roce 2022/2023 v předmětech dějepis, biologie resp. přírodopis i občanské nauky resp.

občanské výchovy s novými informacemi a zážitky získanými v prostředí jedné z nejvýznamnějších

barokních památek na území ČR. Trasu je možné absolvovat i za nepříznivého počasí (žáci budou

schování před deštěm).

II. ANGLICKÝ PARK

Specialista na památky zahradního umění a pedagog představí bývalou užitkovou zahradu barokní

rezidence v Rychnově nad Kněžnou. Žáci se dozví o historických architektonických stylech ve vazbě

na zahradní umění (tzn. od baroka po rok 1948). Po absolvování prohlídky budou žáci znát pojmy

jako je anglické krajinářství, solitéra, dominanta, jízdárny, štěpnice apod. Seznámí se s životem

šlechty na městském sídle, ale i na venkovském zámku v nedalekých Černíkovicích. Získané znalosti

budou průběžně propojovány s probranou látkou v předchozím školním roce (z dějepisu, biologie

resp. přírodopisu a občanské výchovy).

Komentované prohlídky budou probíhat dle dohody 12. 9. a 13. 9. cca od 9.30 do 12:00 (dle dohody

bude začátek uzpůsoben příchodu školní třídy, resp. konci výukové jednotky v tomto čase).

Lze absolvovat obě prohlídky a získat tak ucelený pohled na památkově chráněnou historickou zeleň

zámeckého areálu v Rychnově nad Kněžnou. Komentované prohlídky nabízí NPÚ ÚOP v Pardubicích

zdarma. Výše popsaný program může být dle předchozí domluvy upraven dle ročníku žáků

a s návazností na ŠVP základní školy resp. gymnázia či střední průmyslové školy. V případě

nepříznivého počasí bude komentovaná prohlídka upravena na edukační akci s podobným

programem v Kolowratském zámku (edukační místnost Muzea a galerie Orlických hor) formou

analýzy historických a současných fotografií, historických map, apod. areálu zámku

v Rychnově nad Kněžnou.

Objednávky komentovaných prohlídek a bližší informace Vám zodpoví:

PhDr. Zuzana Vlasáková, Ph.D. na e-mailu: vlasakova.zuzana@npu.cz.

Poplatek pro posluchače konference 200 Kč.

Pokud máte zájem o účast na konferenci, prosíme, registrujte se do středy

6. září 2023 na email: klara.zarecka@uhk.cz.